Počet návstševníkov
od 8.2.2007

Ján Tušík
jibtrimmer and mastman


Janko je jeden z najstarších ?lenov F.Y.C. a zárove? aj zakladate?om tohto klubu. Vždy je na neho spo?ahnutie a akúko?vek prácu vykonáva perfektne. Je taký typ ?loveka, ktorého si ani nevšimnete, a zrazu všetko je urobené na jedni?ku...to je náš Janko.